Duch 'Trójkąta Weimarskiego'

Duch 'Trójkąta Weimarskiego'

Działamy w Duchu Trójkąta Weimarskiego

Naszą misją jest przyczyniać się do porozumienia w Europie oraz umożliwiać kontakty między jej obywatelami. Realizując to założenie koncentrujemy się na pracy z uczniami, młodzieżą kształcącą się zawodowo oraz młodymi ludźmi wstępującymi na rynek pracy. Polska, Niemcy i Francja odgrywają w naszych projektach ważną rolę. To właśnie z tych krajów pochodzi większość naszych uczestników. Przez rozmowy na temat życia codziennego, perspektyw, procesów społeczno-obywatelskich w naszych krajach oraz integracji europejskiej wnosimy wkład do dialogu, wymiany poglądów i doświadczeń, a także wzmacniania postaw obywatelskich w naszych krajach, w duchu Trójkąta Weimarskiego.

Czym jest Trójkąt Weimarski?

'Trójkąt Weimarski, zainicjowany w 1991 roku przez Ministrów Spraw Zagranicznych Niemiec, Francji i Polski, stanowi forum do konsultacji oraz centralną platformę współpracy pomiędzy trojką zrzeszonych w nim krajów. Spotkania realizowane pod szyldem Trójkąta Weimarskiego umożliwiają dialog nie tylko pomiędzy głowami państw oraz szefami rządów, ale również przedstawicielami różnych ministerstw, posłów oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Trójkątowi Weimarskiemu przyświecał początkowo cel wprowadzenia Polski do Unii Europejskiej oraz struktur NATO. W dniu dzisiejszym stanowi platformę do koordynowania działań politycznych w ramach UE.

Źródło: Martin Große Hüttmann/Hans-Georg Wehling (Hg.): Das Europalexikon, 2., aktual. Aufl. Bonn: Dietz 2013

Historia oraz metodologia

'Od 25 lat Niemcy, Polska i Francja ściśle współpracują ze sobą w formacie Trójkąta Weimarskiego. Ministrowie Spraw Zagranicznych oraz Ministrowie do Spraw Europejskich spotykają się regularnie żeby wspólnie debatować nad aktualnymi tematami politycznymi oraz żeby definiować wspólne akcenty polityki zagranicznej oraz polityki europejskiej. Trójkąt Weimarski stanowi przykład tego, jak kraje posiadające różną historię mogą wspólnie kreować przyszłość, budować porozumienie ponad granicami oraz angażować się dla Europy oraz dla pokoju w Europie. Ogromną siłą Trójkąta Weimarskiego jest szerokie spektrum poglądów, tradycji oraz nurtów politycznych, które są w nim reprezentowane. W Unii zrzeszającej 28 państw forum Trójkąta Weimarskiego stanowi wartościowy wkład do powodzenia procesów decyzyjnych na płaszczyźnie europejskiej.'

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, 2017

Nasze działania w ramach ‚Trójkąta Weimarskiego‘

Od początków naszej działalności w 1995 roku przyświeca nam cel transferu tradycji i doświadczeń Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży tworzonych od 1963 roku na Gruncie Saksonii i Turyngii oraz, przez wzgląd na geograficzne położenie Drezna, ich wzbogacania przez uwzględnienie perspektywy bezpośrednich sąsiadów. Z tego powodu od początku działania naszego stowarzyszenia zapraszamy do współpracy przy naszych projekach w kontekście niemiecko-francuskim młodzież z państw Europy Środkowej i Wschodniej. Szczególną rolę odgrywają tu uczestnicy z Polski. Z jednej strony, ponieważ Polska jest naszym bliskim sąsiadem. Po drugie, ponieważ społeczeństwo obywatelskie w Polsce jest bardzo aktywne za sprawą licznych organizacji pozarządowych. Biorąc tą myśl za punkt wyjścia organizujemy projekty służące internacjonalizacji kształcenia zawodowego, które jednoczą młodzież z Polski, Niemiec i Francji kształcącą się zawodowo w różnych kierunkach. Ponadto organizujemy staże zagraniczne w niemieckich przedsiębiorstwach dla uczniów szkół kształcenia zawodowego z Polski i Francji, wzbogacając zdobywane doświadczenie zawodowe o wspólne wycieczki, dyskusje i spotkania naszych praktykantów. Projekty tematyczne dla młodzieży, np. Warsztaty tematyczne dot. I Wojny Światowej urozmaicają paletę naszych przedsięwzięć.

Przyszłość ‚Trójkąta Weimarskiego ‘ w Europa-Direkt e. V.

Nieustannie podejmujemy starania zmierzające do umacniania naszych partnerstw, nadając naszym projektom wymiar długofalowy. Inicjujemy nowe spotkania w konstelacji posko-niemiecko-francuskiej i organizujemy liczne cykle projektów, których głównymi aktorami jest mlodzież kształcąca się zawodowo w Polsce, Niemczech i Francji. Nacisk na pozaformalny wymiar edukacji jest dla nas celem nadrzędnym. Przez wzgląd na aktualne wyzwania społeczne w naszych trzech krajach zamierzamy w przyszłości z jeszcze większym zaangażowaniem nawiązywać do integracji europejskiej oraz pochylać się nad tematem odpowiedzialnego kształtowania europejskiej przyszłości.

Nasze projekty będą służyć jako platforma do dyskusji na przeróżnymi wizjami pomiędzy obywatelami Europy. Z pewnością w dalszym ciągu działania te będą się przyczyniać do pogłębiania wiedzy na temat integracji europejskiej oraz wzmacniania procesów integracyjnych, rzecz jasna w duchu Trójkąta Weimarskiego, przy pełnym szacunku dla różnic w poglądach, o których będziemy rozmawiać wzbogacając naszą więdzę i horyznonty. W miejscu, gdzie dochodzi do rozmowy bardzo często dojrzewa przekonanie, że o dobro naszej przyszłości musimy zatroszczyć się wspólnie. Francja, Niemcy i Polska mogą w procesie kształtowania europejskiej przyszłości odegrać bardzo ważna rolę. W tę stronę więc kierować będziemy nasze wysiłki.

Jeżeli jesteście zainteresowani naszymi projektami, sprawdźcie czy w rubrykach ‚Aktualności‘ albo ‚Kalendarz Wydarzeń‘ znajduje się projekt odpowiadający Waszym zainteresowaniom. Przyjemności w przemierzaniu naszej strony internetowej życzy

Zespół stowarzyszenia Europa-Direkt e. V.